Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden

Wij vinden harmonieuze samenwerking heel belangrijk en hopen daarom dat deze voorwaarden zo weinig mogelijk nodig zullen zijn, hoewel ze wel te allen tijde van toepassing zijn.

13Grandmothersremedies is een onderdeel van de Praktijk voor Natuurgeneeswijzen van Marianne en Peter Lucardie en zal hierna steeds worden genoemd als 13Grandmothersremedies.

Artikel 1. Toepasselijkheid

Algemene Leveringsvoorwaarden van13Grandmothersremedies ~hierna te noemen: Voorwaarden~ zijn van toepassing op alle bestellingen, aanbiedingen en overeenkomsten.

Door het plaatsen van een bestelling en aanvaarding van aanbiedingen geeft u te kennen dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

Van deze Voorwaarden kan alleen op een bepaald onderdeel worden afgeweken na goedkeuring door 13Grandmothersremedies, terwijl de overige bepalingen van kracht blijven.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

Alle aanbiedingen van 13Grandmothersremedies zijn vrijblijvend, waarbij 13Grandmothersremedies zich het recht voorbehoudt prijzen te wijzigen, zeker als dat op grond van wettelijke voorschriften nodig blijkt te zijn.

Alleen na acceptatie door 13Grandmothersremedies is er sprake van een overeenkomst. 13Grandmothersremedies kan bestellingen weigeren of ze alleen onder bepaalde voorwaarden accepteren. 13Grandmothersremedies zal u er zo spoedig mogelijk van op de hoogte brengen als een bestelling niet geaccepteerd wordt.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

Alle vermelde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW, tenzij anders vermeld of overeengekomen.

Alle betalingen dienen te worden voldaan via IDeal of door vooruitbetaling.

Als u een bestelling heeft geplaatst en de prijzen van de aangeboden artikel stijgen voordat levering heeft plaatsgevonden, dan heeft u het recht de bestelling te annuleren binnen 7 dagen nadat u door 13Grandmothersremedies over de prijsverhoging bent geïnformeerd.

Voor leveringen buiten Nederland gelden afwijkende verzendkosten die per geval worden berekend, maar waarvan u vooraf wordt geïnformeerd.

Binnen Nederland worden alle bestellingen zonder verzendkosten geleverd. Voor België en overige landen wordt het binnen Nederland geldende tarief voor verzending in mindering gebracht op de verzendkosten die gelden voor verzending naar dat specifieke land.

Artikel 4. Levering

Er wordt gestreefd om het bestelde binnen 2 – 3 werkdagen na ontvangst van de betaling uit te leveren, behoudens bedrijfsvakantie.

Indien door onvoorziene omstandigheden de leveringstermijn niet haalbaar was, heeft de klant geen recht op schadevergoeding aangezien de opgegeven levertijd een indicatie is.

Als bestelde artikelen niet op voorraad zijn en er daardoor van de levertijd afgeweken wordt, zal dit aan de klant worden meegedeeld.

Voor het geval dat 13Grandmothersremedies om bepaalde redenen niet in staat is het bestelde te leveren dan zal het reeds betaalde bedrag over de betreffende artikelen direct worden terugbetaald.

13Grandmothersremedies behoudt zich het recht voor delen van bestellingen na te zenden waarbij de extra verzendkosten voor rekening komen van 13Grandmothersremedies tenzij deelleveringen plaatsvinden op verzoek van de klant.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

13Grandmothersremedies behoudt het recht van eigendom van geleverde artikelen, totdat de klant heeft voldaan aan deze Voorwaarden. Het risico ter zake van de artikelen gaat reeds over op de klant vanaf het moment van ontvangst door de klant.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten over de door 13Grandmothersremedies geleverde artikelen dienen door de klant onvoorwaardelijk te worden gerespecteerd.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

De klant dient bij aflevering te onderzoeken of de artikelen aan de overeenkomst beantwoorden en zulks dit niet het geval is 13Grandmothersremedies hiervan uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst melding te maken.

De verzending van artikelen geschiedt op risico van de koper. Eventuele gebreken of beschadigingen als gevolg van transport vallen niet onder de aansprakelijkheid van 13Grandmothersremedies.

U kunt de goederen binnen 14 dagen na levering gefrankeerd retour zenden als de geleverde goederen niet aan de verwachtingen voldoen. Mits ongebruikt en in originele verpakking en onaangebroken verzegeling door ons ontvangen, wordt het aankoopbedrag binnen 14 dagen teruggestort. De kosten van retourzending worden niet vergoed.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

13Grandmothersremedies kan niet aansprakelijk worden gesteld indien bestelgegevens niet behoorlijk overkomen, zich misverstanden voordoen ten gevolgen van welke vorm van communicatie dan ook of er vertragingen ontstaan, tenzij er aantoonbaar sprake is van opzet of grove schuld door 13Grandmothersremedies. De koper dient te reageren indien de bevestiging van de bestelling niet is zoals bedoeld, anders wordt het bestelde door 13Grandmothersremedies uitgeleverd volgens de orderbevestiging.

Artikel 9. Privacy/persoonsgegevens

In het kader van de Wet Persoonsregistratie respecteert 13Grandmothersremedies de privacy van alle gebruikers van haar site en zorgt voor vertrouwelijke behandeling van persoonlijke informatie. De verstrekte gegevens worden in een bestand opgenomen en niet aan derden verstrekt.

Artikel 10. Overmacht

Onder instandhouding van overige haar toekomende rechten, kan 13Grandmothersremedies in geval van overmacht de uitvoering van een bestelling uitstellen of de overeenkomst ontbinden, hetgeen u schriftelijk zal worden meegedeeld zonder dat het kan leiden tot schadevergoeding door 13Grandmothersremedies.

Onder Overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan die niet aan 13Grandmothersremedies kan worden toegerekend.

Artikel 11. Overig

13Grandmothersremedies zal een bestelling verzenden aan het door u opgegeven adres van de bestelling, tenzij u duidelijk hebt gemaakt op de bestelpagina van de site van 13Grandmothersremedies dat de levering op een ander adres moet plaatsvinden.

Mocht blijken dat een onderdeel van deze Voorwaarden van 13Grandmothersremedies in strijd is met wettelijke voorschriften dan komt dat onderdeel van de Voorwaarden te vervallen en zal 13Grandmothersremedies een nieuwe toelaatbare en vergelijkbare aanpassing van dat betreffende onderdeel van de Voorwaarden vaststellen.

13Grandmothersremedies behoudt zich het recht voor om de uitvoering van uw bestelling door derden te laten uitvoeren.

Artikel 12. Recht

1. Op alle in deze Voorwaarden opgenomen bepalingen en op de Voorwaarden zelf is

uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Indien nodig zullen geschillen aan een

daarvoor bevoegde rechter in Nederland worden voorgelegd.